Tittelhierarki

Tittelhierarki viser inndelingen av budskapet etter nivå:

1. Stikktittel
Stikktitler er mindre enn hovedtitlene. De er plassert over disse. Stikktittelen inneholder informasjon som øker forståelsen av tittelen:
- Sak,
- Fagområde,
- Stofftype,
- Personer som eventuelt uttaler noe i tittelen
Tommelfingerregler for stikktitler:
- Ca. halvparten så store som tittelen.
- Litt lettere i skriftvalg enn tittelen.
- Står fritt i forhold til et hierarki med hensyn til størrelsen.

2. Hovedtittel
Hovedtitlene er typografiens sterkeste virkemiddel ved bruk a bare skrift.
- De er vanligvis størst og tydeligst.
- De skal fange målgruppas oppmerksomhet.
- De skal gi et kort og konsis informasjon om innholdet.

3. Undertittel
I noen tilfeller er der nødvendig med utvidet tittelbruk, for eksempel på begynnelsen av et kapittel. Da bruker du undertitler:
- Utdyping av titler.
- Tilleggsforklaringer.
Undertittelen plasseres vanligvis under hovedtittelen, før ingressen og mengdeteksten. Den må gis styrke som rangerer den:
- Mellom tittel og mellom titler i hierarkiet.

4. Mellomtittel#1
Mellomtitler har flere hensikter:
- De skal skape et visuelt skille i den løpende mengdeteksten.
- De skal fortelle hva som kommer i det neste eller de neste avsnittene.
- De skal strukturere teksten for lesere.
Mellomtitler er underordnet hovedtitler. Mellomtitler kan forekomme i flere nivå. Nivå 1 er overordnet nivå 2, som igjen er overordnet nivå 3, osv.

5. Mellomtittel#2
Retningslinjer for typografi i mellomtitler:
- Så stor skrift at de blir synlige i forhold til mengdeteksten.
- Ikke større skrift enn nødvendig.
- Skriftstyrke i forhold til viktighet.
- Mindre skrift enn overordnede titler.
- Skriftvalg som tydelig viser forskjell på mellomtitlenes nivå.
Første linje etter mellomtitler begynner vanligvis uten innrykk. Mellomtitlene er i seg selv et tilstrekkelig skille.

Lista ovenfor viser den logiske rekkefølgen. Størrelses- og styrkesmessig følger de denne rekkefølgen, med unntak av stikktittelen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License