Perspektivtegning

Beskrivelse
Poenget med perspektivtegning er å skape inntrykk av tre dimensjoner, altså av rom og dybde, på et papir eller en annen flate. Altså to dimensjoner. Perspektivtegning kommer inn under faget beskrivende geometri som blant annet også omfatter projeksjonstegning.

Ettpunktsperspektiv:
Alle horisontale linjer er parallelle med betraktningsretningen og møtes i et forsvinningspunkt på horisontlinjen. I fugleperspektivet ligger horisontlinjen høyt i billedflaten. I froskeperspektiv er horisontlinjen lavt i billedflaten. For å tegne i frontperspektiv må man først avgjøre betraktningshøyden og avsette horisontlinjen deretter. Høyt betraktningspunkt gir horisont høyt i billedflaten. Lav horisontlinje tilsier et lavt perspektiv.
Tegn så fronten av modellen og marker et punkt på horisontlinjen, rett over eller under modellen. Alle linjer som står rettvinklet på billedplanet møtes i dette punkt. Hvor du legger baksiden av esken kommer an på dens form og på avstanden du betrakter den fra. Dersom modellen betraktes på kort avstand gir den et dramatisk perspektiv effekt i forhold til om den betraktes på lang avstand.

Topunktsperspektiv
Alle horisontale linjer møtes i to punkter på horisontlinjen. Begynn med å bestemme høyden modellen betraktes fra. Reglene for froske- og fugleperspektiv er de samme som for ettpunktsperspektivet. Avsett to punkter på horisontlinjen. Tegn så de vertikale linjene på modellen som ligger nærmest billedplanet. Fra disse knytter du opp alle horisontale linjer til de to punktene på horisontlinjen.

Trepunktsperspektiv
Alle horisontale linjer møtes i to punkter på horisontlinjen. Alle vertikale linjer møtes i et punkt over eller under modellen. Trepunktsperspektivet - med utgangspunkt i skråperspektivet tiltes billedplanet slik at heller ikke modellens vertikale linjer er parallelle med billedplanet.

Begreper
• Billedplan – et tenkt plan man overfører det bildet øye ser. Billedplanet er vertikalt. Billedplanet er vinkelrett på syns retningen.
• Grunnplan - "gulvet" betrakteren står på.
• Høyde - avstand fra øye til grunnplan.
• Distansen – avstanden fra øye til billedplan.
• Horisontlinje - linje som representerer betrakterens (den som ser) øyehøyde. Alle figurer i dette kapittel har røde horisontlinjer.
• Fugleperspektiv - horisontlinjen trukket høyt oppe på arket indikerer at man ser ned på objektet, som en fugl.
• Froskeperspektiv - horisontlinjen trukket langt nede på arket indikerer at man ser mye himmel og må se opp på det meste, inkludert objektet som skal tegnes, som en frosk.
• Forsvinningspunkt- punkt på horisontlinje der linjer som i virkeligheten er parallelle, møtes.
• Frontperspektiv (sentralperspektiv eller ettpunktsperspektiv) Billedplan står vinkelrett på grunnplan og sideflatene i modellen er vinkelrett på billedplan, dvs. modellen sees rett forfra. Ett forsvinningspunkt.

http://www.matematikk.net/emne/perspektiv.php

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License