Reklame

Reklame
"Enhver form for kommunikasjon via et massemedium som er betalt av en identifiserbar avsender, og foretatt i den hensikt å gjøre tilbudet kjent og skape bestemte innstillinger hos forbrukerne, for på den måten å kunne fremme salget av varer og tjenester."
-http://www.kunnskapssenteret.com/articles/2757/1/Reklame/Reklame.html

Reklame er en form for kommunikasjon som benyttes i PR- virksomhet. Reklame regnes som en sterk måte å påvirke på, det fordi den kan snakke rett til følelsene og overbevise uten egentlig å argumentere.
Reklamens funksjon har hittil vært å formidle signaler som påvirker folks oppfatning av et produkt. Reklame skal hovedsakelig gjøre kjøpsbeslutningen og kjøpssituasjonen enklere. Reklamens mål er å forbedre lønnsomheten til annonsørene på kort eller lang sikt. Det kan den gjøre ved hjelp av to måter.

1. Ved at salgsinntektene øker, enten ved større volum eller en bedre pris for varene eller tjenestene.
2. Eller ved at salgskostnadene minsker, dvs at andre kostnader kan senker ved å bruke reklame.

Begge måter er mulige, bare at reklamen brukes på rett vis. I og med at reklame skal hjelpe annonsørene må vi være klar over at reklame bare er en liten del av veien til målet. På kort sikt kan reklamen forbedre lønnsomheten ved å informere om senderens tilbud. På lang sikt vil gi forbrukerne en mer positiv holdning til produktet eller tjenesten. Det er større sjanse for at man kjøper produktet om man har en positiv holdning enn en negativ holdning.

Reklame er en tradisjonsrik måte å spre informasjon på, og har mange former. For eksempel avisannonser, innstikk, radiospoter, tv-spoter og bannere på web.
Hensikten med reklame er å skape et bilde av et produkt sli at publikum ønsker å kjøpe det. Man må gjøre mer enn å skape kjennskap til produktet, man må påvirke både holdninger og atferd. Det dreier seg om å gi informasjonene på en slik måte at den påvirker publikum i ønsket retning.

Her er Thors PowerPoint fra innledninga til reklamemodulen:http://www.slideshare.net/guest65920b/reklame-power-poin

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License