Markedsdsføring

På 1800-tallet vokste ideen om konkurranse og markedsliberalisme for alvor fram i Europa. Adam Smiths verk om verdiskapning og fritt marked, Om nasjonens vestland, utkom i 1776. Med dette verket ville Adam Smith vise hvordan en fri konkurranse sikrer maksimal verdiskapning for samfunnet totalt. Den tekniske og industrielle revolusjonen virket stimulerende på handelen mellom nasjonene, særlig i Europa og USA. Samtidig ble det en stadig hardere konkurranse mellom landene, både økonomisk og når det gjaldt å hevde seg tekniske industrielt. Slik vokste ideen om verdensutstillingene fram: storslåtte arenaer for internasjonal handel, og på samme tid et utstillingsvindu for den enkelte lands tekniske nivå.
Markedsføring er bedriftstiltak som tar sikte på å skape en opplevd forskjell mellom egne tilbud og konkurrerende bedrifters tilbud, på en måte som skaper verdi for kundene. Markedsføring er både en akademisk fagdisiplin innen de økonomisk-administrative fag, og en linjefunksjon i bedrifter og organisasjoner.
(kilde: Tegn i tid, utrykkshistorie)

Generelt:
Markedsføring handler om å forstå kundenes behov, for så å tilby produkter og tjenester som møter behovene på en måte som atskiller seg fra konkurrerende tilbud. I praksis vil markedsførere velge ut en eller flere kundegrupper (målgrupper), posisjonere bedriftens produkter eller tjenester mot målgruppen, og bruke prissetting, kommunikasjon og atferd til å skape assosiasjoner som gir bedriften en verdifull plass i kundenes bevissthet (branding). Utvalget av målgrupper (segmentering) avhenger av hvilke grupper produktene eller tjenestene kan passe for, målgruppens størrelse og markedspotensial, graden av eksisterende konkurranse om å dekke målgruppens behov, og egen bedrifts evne til å tilpasse distribusjon og kommunikasjon til gruppen man satser på.
American Marketing Association definerer markedsføring som en funksjon i organisasjonen, og et sett med prosesser for å skape, utvikle, kommunisere og gi kundene verdi, samtidig som de videreutvikler kunderelasjonen til fordel for organisasjonen og dens interessenter. Med stadig mer tilfredsstilte kundebehov, og økt vekt på tjenesteyting og kundeservice som del av alle produktvalg, beveger markedsføring seg fra et tradisjonelt fokus på produktene, til et større fokus på kundene og deres behov.
Markedsføring er et tverrdisiplinert fag, som bygger elementer fra økonomi, psykologi, sosiologi og kultur- og kommunikasjonsfag.
(kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Markedsf%C3%B8ring)

Historie:
Markedsføring som bedriftsdisiplin har gjennomgått to hovedfaser. Massemarkedet oppstod i noen grad i mellomkrigstiden med introduksjonen av Fords T-modell og andre standardiserte massekonsumvarer. I denne første fasen var komsumentene tillitsfulle, behovene var udekket, og det var mulig å selge standardiserte produkter til nesten hele befolkningen. Markedsføring i denne epoken handlet i stor grad om å gi kjøpsimpulser gjennom å vekke behov gjennom promotering og reklame. På 1950-tallet fikk markedsføringen sin storhetstid, hvor bedriftene kunne øke både salget og lønnsomheten simpelthen ved å vekke de latente behovene. Folks inntekter økte, og det var om å gjøre å definere nye behov som kundene kunne søke dekket med de nye inntektene.
Siden 1980-tallet har derimot markedene blitt mer fragmenterte, konkurransen har økt, og kundenes behov er i større grad blitt tilfredsstilt. Tilbudet av tilgjengelige produkter og tjenester er mangedoblet. Med globaliseringen har stordriftsfordeler fått økt betydning som prisfaktor, og fokuset i bedriftene har endret seg fra differensiering til kostnadsreduksjoner og effektivisering. Markedsføringen har veket plassen som vekstdriver og forretningsstrategi, til fordel for kostnadskontroll og kostnadseffektivisering. I disse årene ble en stadig mindre andel av britiske toppsjefer rekruttert fra markedsføring, og stadig flere fra finansfunksjonene i bedriften.
(kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Markedsf%C3%B8ring)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License