Linjelengde Linjeavstand Marger Avsnittsjustering

Linjelengder

Lange linjer

Hvis en linje blir veldig lang, kan det bli vanskeligheter:
- Det blir tungt å lese linja.
- Det blir vanskelig å finne tilbake til begynnelsen av neste linje.

Lesetester har vist at ca. 60 anslag (bokstaver, tall, tegn og ordavstander) er en passelig øvre grense for antall anslag på en linje. Ved stor skrift blir linja likevel for lang med 60 anslag. Linjas målbare lengde har også sin begrensning med hensyn til leseflyt. Stort lengre linjer enn 115-135 med mer (ca. 25-30 cicero, 26-32 pica) bør du ikke sette.

Jo lengre linjene er, desto større linjeavstand kreves. Lange linjer kan reddes av økt linjeavstand.

For korte linjer

Hvis linjene blir for korte, kan det bli nedsatt lesehastighet:
- Urytmisk lesing fordi man ofte må flytte blikket til en ny linje.
- Mange dårlige orddelinger.
- For store ordavstander hvis linja er justert.
- For ulik linjelengde hvis linjene er kantstilt.

Linjeavstand

Linjeavstand er den tredje i hierarkiet. Den har stor betydning for leseflyten.
- Linjeavstanden er avgjørende for å få klar linjestruktur i en tekstflate.

Det vil si at øynene klart og tydelig må kunne skjelne linjer horisontalt. Samtidig må linjeavstanden ikke være så stor at du mister gruppefornemmelsen når du ser på linjene samlet.
Det vil si at linjeavstanden må være:
- Større enn bokstav- og ordavstandene.
- Mindre enn gruppeavstander.
- Mindre enn marger.

For å angi en skriftstørrelse og en linjeavstand skrives de to verdiene med skråstrek mellom, for eksempel:
- 10 pt skrift med 10 pt linjeavstand: 10/10
- 11 pt skrift med 14 pt linjeavstand: 11/14

Slik skriftene er designet, tåler de sjelden en linjeavstandsverdi som er mindre enn skriftstørrelsen.

Marger

Den største avstanden er normalt de omkringliggende margene. Det er fordi vi normalt ønsker at den typografiske komposisjonen skal være en samlet helhet. Komposisjonen må så å si skjermes mot omverden ved at de omkringliggende margene er større enn innbyrdes avstander. Uten denne samhørigheten kan typografien virke løs og tilfeldig. I asymmetrisk design kan dette fravikes. Det kan erstattes av klare bevegelser som holder komposisjonen sammen.

Avsnittsjustering

Når teksten som inn på et gitt tekstbredde, ikke fyller bredden helt med normale ordavstander, er det fire måter å justere en linje, en tekstgruppe eller et avsnitt på:
- Venstrejustering
Resterende luft ligger bak teksten.
- Sentrert
Resterende luft fordeles likt på begge sider av gruppa.
Krever god variasjon i linjelengder for at det synes at det er sentrert.
- Høyrejustert
Resterende luft legges foran teksten.
- Full bredde, også kalt justert
Resterende luft fordeles i ordavstandene.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License